اسید سولفوریک

 

 

ظرفیت تولید اسیدسولفوریک ما در کارخانه صمیم صنعت غرب سالانه 25000 تن می باشد.

 http://www.anakimia.com/administrator/files/UploadFile/6.jpg