پرمنگنات پتاسیم در صنایع روی

بیشترین مقدار مصرف پرمنگنات پتاسیم در ایران در صنایع روی می باشد که شامل چهار واحد اصلی الکترولیز، لیچینگ و خنثی سازی، تصفیه و ذوب می باشند.

خوراک به همراه اسیدسولفوریک، سولفات آلومینیم و سولفات آهن وارد تانک های انحلال می شود. محلول به دست آمده با افزودن آهک و دی اکسید منگنز مورد عمل خنثی سازی قرار می گیرد. محلول حاصل از واحد خنثی سازی، جهت حذف کبالت، نیکل و کادمیم طی دو مرحله شامل تصفیه گرم و سرد، تصفیه می گردد. در تصفیه گرم برای حذف کبالت از آهک و پرمنگنات پتاسیم و در تصفیه سرد جهت حذف نیکل و کادمیم از پودر روی و سولفات مس استفاده می شود. محلول تصفیه شده به واحد الکترولیز انتقال می یابد که محصول  ورق روی بوده و به منظور ذوب، وارد کوره ذوب می گردد. و در نهایت شمش روی تولید می گردد.