کاربرد پرمنگنات پتاسیم در صنعت البسه های جین

ایجاد افکت یا رنگبری با اسپری بوسیله پرمنگنات پتاسیم شایع ترین فرایند برای سفید کردن البسه های جین بوده و یک روش قابل اعتماد و با دوام است.

از این ماده در سنگ شویی جین استفاده می شود و می تواند جایگزین سفید کننده های کلر دار باشد .